MENU

Regulamin

I. Postanowienia wstępne, deklaracje

Portal Nowe Myśli  / Scena Kultury Niemasowej jest podmiotem literacko-kulturalnym realizującym statutowe zadania prezentacji, promocji i wspierania niszowej twórczości autorów polskich i zagranicznych oraz propagowania ogólnie pojętej kultury (z naciskiem na nurty poboczne).

Portal Nowe Myśli / Scena Kultury Niemasowej działa w oparciu o niniejszy Regulamin, określający ogólne zasady jego funkcjonowania oraz korzystania z Portalu przez Użytkowników oraz Współpracowników i Autorów.

 

II. Definicje

Portal lub Portal Nowe Myśli / Scena Kultury Niemasowej, Wydawca lub Redakcja – czasopismo Nowe Myśli oraz platforma internetowa Nowe Myśli – Gazeta dla ludzi z głową / Scena Kultury Niemasowej złożona ze strony / stron i narzędzi internetowych dostępnych za pośrednictwem sieci Internet.

Właściciel – osoba, osoby, podmiot  lub podmioty posiadające prawa do zarejestrowanego czasopisma i Portalu.

Administrator – osoba lub zespół osób, które z ramienia Właściciela dbają o funkcjonowanie Portalu od strony zarówno technicznej, graficznej jak i merytorycznej.

Użytkownik – osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu.

Współpracownik – osoba, który wspiera działanie Portalu oraz ten, kto na zasadach określonych indywidualnie działa na rzecz Portalu.

Partner – zewnętrzny podmiot lub osoba współpracująca z Portalem na zasadach równorzędności i wzajemnego wsparcia i wzajemnych korzyści.

Autor – osoba tworząca dla Portalu i / lub osoba, której twórczość prezentowana jest przez Portal na podstawie licencji udzielonej Portalowi przez tą osobę lub, jeśli tak się umówiono, na podstawie osobnej umowy cywilno-prawnej.

Materiały – teksty, grafika, zdjęcia, filmy, utwory muzyczne, wytwory rękodzieła i podobne, w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Logo, Znak Towarowy – symbol; znak graficzny, słowny, słowno-graficzny jednoznacznie identyfikujący markę, firmę, producenta, autora, produkt, ideę, projekt, przedsięwzięcie, usługę itp. Logo i Znak Towarowy chronione są stosownymi zapisami prawa, w tym prawem autorskim.

 

III. Własność, obowiązki i prawa Właściciela, Administratora oraz Portalu

 1. Właściciel Portalu zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu, warunków udzielonych mu i przez niego licencji oraz umów zawartych ze Współpracownikami Partnerami i Autorami,
 2. Właścicielem Portalu jest Stanisław Zbigniew Różycki zam. : Ostróda, ul. Piastowska
 3. Właściciel może pełnić rolę Administratora Portalu, ma też prawo funkcję tą powierzyć osobie / osobom przez siebie wybranym.
 4. Portal może być organizatorem konkursów, wystaw, warsztatów oraz wszelkiego rodzaju imprez zamkniętych i masowych przy czym zasady ich organizacji każdorazowo określi stosowny i odrębny regulamin.
 5. Portal za pośrednictwem Administratora zastrzega sobie prawo trwałego usunięcia komentarzy Użytkownika, zwłaszcza nie przestrzegającego zapisów punktu art. IV pkt. 6, bez ostrzeżenia i bez podania przyczyny.
 6. Administrator rozpatruje wnioski Użytkowników nadesłane wyłącznie drogą mailową lecz zastrzega sobie prawo nie uwzględnienia ich w swoich działaniach ani w funkcjonowaniu Portalu
 7. Administrator ma prawo trwałego usuwania wszelkich Materiałów zamieszczonych na Portalu, czasowego blokowania ich prezentacji, ustalania daty i okresu prezentacji.
 8. Wszelkie Materiały umieszczone na Portalu chronione są przepisami prawa. Kopiowanie, rozpowszechnianie, wykorzystywanie, modyfikacja itp. działania na Materiałach umieszczonych na Portalu jest ograniczone prawami autorskimi, licencjami oraz innymi prawami przysługującymi Portalowi, Właścicielowi i Autorowi.
 9. Portal ma prawo zamieszczania treści reklamowych. Portal zastrzega sobie prawo selektywnego wyboru reklamodawców według własnego uznania.
 10. Wszelkie Znaki Towarowe marek,  podmiotów zewnętrznych, osób trzecich itp. zamieszczane na Portalu są publikowane jedynie w celach informacyjnych, a wszelkie prawa do ww. Znaków należą do ich właścicieli.
 11. Logo „Nowe Myśli” oraz nazwy „Nowe Myśli” i „Scena Kultury Niemasowej” są znakami towarowymi (odpowiednio: graficznym i słownymi / słowno-graficznymi) chronionymi przepisami prawa, zwłaszcza ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawa te posiadają i nimi rozporządzają w odpowiednim zakresie: Właściciel Portalu oraz twórca ww. znaków Mariusz Słoniewicz. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie, wykorzystywanie bez zgody posiadaczy ww. praw zabronione.

IV. Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu i /lub współpracy z Portalem, Użytkownik, Współpracownik i Autor mają obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczynając korzystanie z Portalu i /lub współpracę z Portalem ww. osoby akceptują niniejszy Regulamin.
 2. Użytkownik ma prawo swobodnego korzystania z Portalu bez prawa samowolnej ingerencji w treści zamieszczone na Portalu. Uwagi dotyczące działania Portalu lub treści zamieszczonych na Portalu zgłaszać można Administratorowi / Redakcji drogą mailową.
 3. Za pośrednictwem Portalu, Użytkownik ma możliwość korzystania z usług, serwisów i materiałów zewnętrznych stron internetowych za pośrednictwem linków / połączeń do tych stron. Korzystanie z owych stron odbywa się na podstawie ich własnych regulaminów, za treść których Właściciel ani Portal Nowe Myśli / Scena Kultury Niemasowej nie odpowiadają. Portal ani jego Właściciel nie jest stroną jakichkolwiek umów między Użytkownikiem, a zewnętrzną stroną internetową. Portal ani jego Właściciel nie odpowiada również za poprawne działanie stron zewnętrznych, w szczególności za poprawność wyświetlania i udostępniania usług, serwisów i materiałów wspomnianych stron.
 4. Jeśli Portal udostępnił taką opcję pod internetową publikacją, Użytkownik, w wyznaczonym miejscu i za pośrednictwem udostępnionego komunikatora, ma prawo komentować treści publikowane przez Portal.
 5. Użytkownik piszący komentarz winien stosować się do zasad gramatyki i ortografii języka polskiego lub innego języka, w którym ów komentarz wystawia.
 6. Wystawiając komentarz Użytkownik powinien powstrzymywać się od: publikowania poglądów politycznych czy religijnych (zwłaszcza skrajnych i radykalnych), nie związanych z tematyką komentowanych treści, publikowania wpisów wulgarnych, obscenicznych, obraźliwych, niemerytorycznych, o charakterze „hejtu” oraz mogących naruszać prawa i uczucia jakichkolwiek osób, zamieszczania wpisów o treści prywatnej, intymnej, poufnej oraz sprzecznych z przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 7. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wystawione przez siebie komentarze.
 8. Użytkownik, za pośrednictwem wiadomości e-mail,  ma prawo zgłosić naruszenie Regulaminu w dowolnym komentarzu łamiącym ten Regulamin.
 9. Komentarze opublikowane na Portalu nie są objęte prawem autorskim i mogą być powielane przez Portal bez ograniczeń.

V. Współpracownicy i Partnerzy

 1. Współpracownik może być jednocześnie Użytkownikiem i / lub Autorem a także Partnerem. W takich przypadkach obowiązują go stosowne zapisy Regulaminu odpowiednie do statusu.
 2. Współpracownik wspomaga swą wiedzą i doświadczeniem funkcjonowanie Portalu na określonych polach eksploatacji w oparciu o indywidualną umowę lub na zasadzie nieodpłatnego wolontariatu.
 3. Współpracownik zobowiązuje się przestrzegać niniejszego Regulaminu w zakresie jaki go dotyczy.
 4. Współpracownik ma prawo wypowiedzieć umowę współpracy na zasadach określonych w tej umowie lub zrezygnować z wolontariatu w każdym czasie. W przypadku zakończenia współpracy Współpracownik ma obowiązek zwrócić wszelkie Materiały przekazane przez Redakcję a będące jej własnością, własnością Autora lub osób trzecich.
 5. Współpracownik ma prawo uczestniczyć w tworzeniu i Rozwoju Portalu na zasadach określonych przez Właściciela / Administratora / Redakcję
 6. Współpraca z Partnerem Portalu ma charakter działań przynoszących obopólne korzyści na polach współtworzenia, współdziałania, wspólnego uczestnictwa w wydarzeniach, wspólnej organizacji i podobnych. Działania takie zawsze przebiegają na podstawie szczegółowych umów.

VII. Prawa i obowiązki Autora oraz zasady współpracy z Portalem

 1. Autor, przekazując Materiały do Portalu, udziela tym samym Portalowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na rozpowszechnianie utworu w obrębie Portalu oraz na innych polach eksploatacji, szczególnie tych ujętych w art. III pkt. 4., z zastrzeżeniem punktu 2.
 2. Materiały mogą zostać przekazane Portalowi przez Autora na innych zasadach niż podano w punkcie 1 tylko wtedy, gdy strony umówiły się inaczej, a forma tej umowy ma charakter mailowy lub pisemny (dotyczy szczególnie umów cywilno-prawnych).
 3. Licencja, o której mowa w punkcie 1 nie przenosi majątkowych praw autorskich Autora na Właściciela, Administratora ani na Portal.
 4. Portal decyduje o miejscu publikacji na stronie internetowej, wielkości obszaru do tego celu przeznaczonego i, jeśli nie umówiono się inaczej, o wyborze grafiki ilustrującej Materiał. Portal zastrzega sobie również prawo do technicznej i estetycznej edycji Materiału podyktowanej względami i charakterem publikacji.
 5. Przekazując  Materiał do publikacji, Autor wyraża zgodę na poddanie Materiału, w szczególności teksu, procesowi redakcji i korekty przez Dział Redakcyjny. Każda ingerencja Redakcji w zawartość Materiału jest przed publikacją konsultowana z Autorem i wymaga jego akceptacji, chyba, że chodzi o zmiany oczywiście konieczne, którym Autor nie miałby słusznej podstawy się sprzeciwić.
 6. Zmiany naniesione przez zespół redakcyjny i zaakceptowane przez Autora stają się integralną częścią Materiału, do którego wszelkie prawa autorskie (w tym majątkowe) zachowuje Autor. Portal oraz autor korekty / redaktor zastrzegają sobie jednak możliwość informowania w celach promocyjnych o pracy nad Materiałem i o jego Autorze.
 7. Jeśli nie umówiono się inaczej, Autor w zamian za bezpłatną korektę / redakcję wykonaną przez zespół Portalu zobowiązuje się zapewnić Portalowi prawo pierwodruku / prawo pierwotnej publikacji w Internecie. Okres na jaki Autor udziela ww. zobowiązania strony określają na 60 dni. Jeśli Autor nie wywiąże się ze zobowiązania Portal zastrzega sobie możliwość naliczenia opłat umownej za usługę korekty i redakcji.
 8. Dział Redakcji w porozumieniu z Administratorem i / lub Właścicielem ma prawo odstąpić od publikacji Materiału przekazanego Portalowi, zwłaszcza w sytuacji nie osiągnięcia porozumienia z Autorem co do zmian redakcyjnych.
 9. Portal może nie przyjąć Materiałów do publikacji lub przyjąć je lecz nie opublikować bez podania przyczyny.
 10. Portal nie zwraca przekazanych Materiałów chyba że przed ich przekazaniem umówiono się inaczej.
 11. Autor przekazujący Portalowi Materiał do publikacji oświadcza, że:

a. posiada wszelkie, wyłączne i nie ograniczone w żadnym zakresie prawa autorskie do przekazywanych Materiałów (zarówno osobiste jak i majątkowe),

b. może swobodnie rozporządzać prawami autorskimi do przekazanych Materiałów,

c. przekazane Materiały nie naruszają praw osób trzecich, zwłaszcza praw autorskich i praw ochrony wizerunku,

d. przekazane Materiały nie są opracowaniem, przeróbką, adaptacją, tłumaczeniem cudzego utworu, chyba że owe działania są legalną i pożądaną podstawą powstania Materiału, a Autor wcześniej uprzedził Portal o ww. faktach oraz posiada stosowne zezwolenia, o których mowa w podpunkcie e.,

e. posiada odpowiednie licencje i prawa autorskie do wykorzystania utworów osób trzecich lub fragmentów tych utworów przekazanych łącznie z Materiałem lub włączonych do własnego Materiału. Autor, na żądanie Portalu, zobowiązuje się udostępnić stosowne zezwolenia na używanie, powielanie i rozpowszechnianie utworów osób trzecich,

f. zachowuje kompletny duplikat przekazanych Materiałów,

g. w przypadku skierowania przeciwko Portalowi, Właścicielowi, Administratorowi i /lub przedstawicielom redakcji roszczeń wysuwanych przez osoby trzecie z tytułu naruszenia przysługującym im praw autorskich do przekazanych przez Autora Materiałów, zobowiązuje się on do przyjęcia na siebie powyższych roszczeń.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Właściciel / Administrator /Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w każdym czasie, a jego przestrzeganie obowiązuje od momentu publikacji na Portalu.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory rozstrzygane będę polubownie, a w przypadku braku porozumienia stron, przez właściwe sądy polskie.

 

on luty 3 | by

Comments are closed.