MENU

Polityka prywatności

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, określane jako „RODO”, „ORODO” lub „GDPR”

W związku z wejściem w życie wspomnianego rozporządzenia pragniemy poinformować czytelników oraz autorów publikujących na naszych łamach o zasadach na jakich będzie odbywać się gromadzenie i przetwarzanie ich danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.

1. O jakie dane chodzi i jak je pozyskujemy?

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Portal „Nowe Myśli – Gazeta dla ludzi z głową” (zwany dalej „Portalem”) gromadzi dane:

a) Użytkowników odwiedzających serwis internetowy nowemysli.pl i umieszczających swe komentarze pod artykułami na ww. stronie. Dane te obejmują: adres IP komputera, z którego wysłano komentarz, adres email komentującego, pseudonim (tzw. „nick”), którym komentarz został podpisany oraz treść komentarza. Są to dane gromadzone automatycznie w ramach korzystania z naszej strony internetowej (w tym zapisywanych w plikach cookies), po uprzednim wyrażeniu zgody na ich zapis i przetwarzanie. Zgodę wyrazić należy w formie zaznaczenia odpowiedniej opcji przy wysyłaniu komentarza.

b) Uczestników konkursów organizowanych przez Portal. Zakres danych niezbędnych do przekazania w celu wzięcia udziału w konkursie będzie każdorazowo określony w jego regulaminie w zależności od tematyki i charakteru konkursu oraz oferowanej nagrody i sposobu jej przekazania. Dane te pozyskiwane będą poprzez dobrowolne ich przekazanie Portalowi przez uczestnika konkursu i nie będą mieć charakteru danych zbieranych automatycznie,

c) Autorów publikujących na naszych łamach, Współpracowników i Partnerów. Są to wszelkie informacje niezbędne w obrocie cywilnoprawnym (np. przy zawieraniu umów, udzielaniu licencji na publikacje etc.). Wśród nich, podstawowe dane to: imię, nazwisko, pseudonim, dane teleadresowe. W zależności od formy współpracy, może pojawić się konieczność uzupełnienia informacji o inne dane lecz każdorazowo jest to ustalane indywidualnie z osobą zainteresowaną. Wszelkie dane autorów (a także współpracowników i partnerów) są pozyskiwane w drodze dobrowolnego przekazania ich przedstawicielom Portalu. Takie przekazanie nigdy nie ma charakteru automatycznego pozyskiwania informacji. Na wniosek autora, Portal może przyjąć i opublikować dane przekazane przez autora w celu prezentacji jego osoby ogółowi czytelników Portalu. W takim przypadku Portal nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość treści zawartych w przekazanej informacji, choć zastrzega sobie prawo do jej zweryfikowania.

2. W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy dane?

2.1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników (opisanych w punkcie 1. litera a)
ma na celu:

a) poznanie ich opinii na temat publikowanych treści,

b) dopasowania treści i tematyki publikowanych materiałów do zainteresowań czytelników,

c) przeprowadzania analiz funkcjonowania strony internetowej, które pozwalają
nam udoskonalać Portal.

Portal nie identyfikuje osób fizycznych na podstawie ww. danych, chyba że zaistnieją ku temu poważne przesłanki nakładające taki obowiązek (np. konieczność poinformowania właściwych organów o popełnieniu czynów zabronionych prawem).

2.2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników konkursów (opisanych w punkcie 1. litera b) ma na celu:

a) przeprowadzenie konkursu i wyłonienie zwycięzcy lub zwycięzców,

b) organizację sposobu przekazania nagrody lub nagród,

c) dopasowania treści i tematyki publikowanych materiałów do zainteresowań czytelników.

Portal nie identyfikuje uczestników konkursów na podstawie ww. danych chyba, że regulamin konkursu stanowi inaczej. Portal identyfikuje uczestników konkursu jeśli zaistnieją ku temu poważne przesłanki nakładające taki obowiązek (np. konieczność poinformowania właściwych organów o popełnieniu czynów zabronionych prawem).  Ponadto Portal identyfikuje laureatów konkursów którym przyznano nagrody i zachodzi konieczność dostarczenia owych nagród, jednak robi to wyłącznie za zgodą zainteresowanych.

2.3. Przetwarzanie danych osobowych Autorów, Współpracowników i Partnerów (opisanych w punkcie 1. litera c) ma na celu:

a) zapewnienie prawidłowości wszelkich czynności powstających w wyniku ogółu stosunków cywilnoprawnych, takich jak: zawieranie umów, udzielanie licencji, rozstrzyganie sporów na gruncie praw cywilnego lub karnego etc.,

b) zapewnienie wymiany informacji między autorami a Współpracownikami
i Partnerami Portalu (i współpracownikami między sobą) w celu należytej współpracy, przygotowania publikacji, przeprowadzenia korekt i redakcji itp.

Portal identyfikuje osoby fizyczne i przedsiębiorstwa na podstawie posiadanych danych, lecz dane i pozyskane dzięki nim informacje mają charakter poufny i stanowią tajemnicę handlową stron.

3. Komu i jakie dane przekazujemy?

3.1. Zgodnie z obowiązującym prawem, dane o których mowa w punkcie 1. litera  a) możemy przekazywać:

a) podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym,

b) podwykonawcom naszych usług, Ppartnerom Portalu oraz dostawcom usług hostingowych, a także

c) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania (wyłącznie w sytuacji gdy instytucje te wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną lub gdy na podstawie obowiązujących przepisów zachodzić będzie konieczność powiadomienia organów ścigania o zaistniałych faktach łamania prawa).

3.2. Zgodnie z obowiązującym prawem, dane o których mowa w punkcie 1. litera b) przekazywać możemy:

a) fundatorom nagród,

b) podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np. banki) w celu przekazania nagród pieniężnych,

c) podmiotom prowadzącym działalność pocztową w celu przekazania nagród rzeczowych,

d) podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym,

e) podwykonawcom naszych usług oraz dostawcom usług hostingowych,

f) Współpracownikom i Partnerom Portalu w celu kontaktów między sobą i z Autorami dla ustalenia szczegółów współpracy i publikacji, wyłącznie
w zakresie niezbędnym do takiego działania (z reguły są to dane teleadresowe, imię oraz nazwisko i/lub pseudonim autora przekazywane za jego zgodą),

g) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania wyłącznie w sytuacji gdy instytucje te wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną lub gdy na podstawie obowiązujących przepisów zachodzić będzie konieczność powiadomienia organów ścigania o zaistniałych faktach łamania prawa.

3.3. Zgodnie z obowiązującym prawem, dane o których mowa w punkcie 1. litera c) przekazywać możemy:

a) wyłącznie Współpracownikom i Partnerom Portalu w celu kontaktów między sobą i z Autorami dla ustalenia szczegółów współpracy i publikacji, wyłącznie
w zakresie niezbędnym do takiego działania (z reguły są to dane teleadresowe, imię oraz nazwisko i/lub pseudonim autora przekazywane za jego zgodą),

b) wyłącznie podmiotom prowadzącym działalność pocztową w celu nadawania i lub odbierania listów, materiałów i przesyłek rzeczowych,

c) wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania wyłącznie w sytuacji gdy instytucje te wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną lub gdy na podstawie obowiązujących przepisów zachodzić będzie konieczność powiadomienia organów ścigania o zaistniałych faktach łamania prawa.

4. Jakie prawa przysługują osobie, której dane pozyskaliśmy?

Zarówno Użytkownik jak i Uczestnik konkursu, Autor oraz nasz Współpracownik czy Partner może na adres nowemysli.poczta@gmail.com złożyć do nas wniosek (dotyczący swych danych osobowych) w celu skorzystania z przysługującego mu prawa do:

a) dostępu do zgromadzonych przez nas danych,

b) sprostowania i poprawienia danych,

c) usunięcia danych w części lub całości,

d) ograniczenia przetwarzania danych.

Niezależnie od powyższych uprawnień, każda z osób, której dane pozyskaliśmy może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych co skutkować będzie zaprzestaniem przetwarzania tych danych, chyba że podstawą wykorzystywania posiadanych informacji jest prawnie uzasadniony interes Portalu i wykaże on, że według obowiązującego prawa interes ten jest nadrzędny nad interesem wnioskodawcy (zwłaszcza w przypadkach dotyczących rozliczeń finansowych, ustalenia, dochodzenia i ochrony roszczeń lub w sprawach czynów zabronionych prawem).

5. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem pozyskiwanych danych będzie właściciel Portalu nowemysli.pl Stanisław Zbigniew Różycki zamieszkały w Ostródzie przy ul. Piastowskiej 5 oraz zaufani Współpracownicy Portalu.

 

on maj 1 | by

Comments are closed.